Pārtikas drošības un vides pārvaldības politika

Mūsu produkcijas kvalitāte atbilst droša un kvalitatīva produkta kritērijiem. Pārtikas drošības pārvaldības sistēma mūsu uzņēmumā sākas ar  izvērtēšanu, droša un nekaitīga produkta ražošanas priekšnosacījumu nodrošināšanu, turpinās ražošanas procesā, uzglabāšanā un piegādē  līdz patērētājam. Katrs pārtikas ķēdes posms atbild par pārtikas drošībai noteiktajiem  kritērijiem.  AS ”Maag Latvija” Pārtikas drošības pārvaldības sistēmas galvenais nodrošinājums ir:

 • Kompetents personāls
 • Higiēnas noteikumu ievērošana
 • Likumdošanas un normatīvo aktu ievērošana
 • Informācijas apmaiņa
 • Darba pienākumu izpilde
 • Atbilstošas temperatūras nodrošināšana visiem ražošanas procesiem.

Produktu drošību un nekaitīgumu garantējam, veicot kontroli ražošanas procesiem, izejvielām, materiāliem un gatavai produkcijai fizikāli – ķīmiskos un mikrobioloģiskos izmeklējumus, kas balstīti uz HACCP sistēmas pamatprincipiem, kā arī kontrolējam uzglabāšanas procesu.

Mēs esam ieviesuši vides pārvaldības sistēmu, lai samazinātu mūsu darbības ietekmi uz vidi, izmantojot izmērāmus uzlabojumus, daļēji izmantojot samazinātu resursu patēriņu un resursu efektīvu izmantošanu, pilnvērtīgāk izmantojot materiālus, daļēji izmantojot samazinātas emisijas gaisā, zemē un ūdenī.  Savu iespēju robežās AS ”Maag Latvija” apņemas:

 • Samazināt ķīmisko līdzekļu, mazgājamo līdzekļu patēriņu, samazināt iespējamību to nonākšanai apkārtējā vidē;
 • Samazināt sadzīves, papīra, dzīvnieku izcelsmes atkritumu veidošanos, novērtējot darbības un nodrošinot procesu efektivitāti;
 • Novērst potenciālās avārijas situācijas;
 • Kontrolēt notekūdeņu veidošanos, samazinot iespējamo apkārtējās vides piesārņošanas risku;Kontrolēt un atbilstoši normatīvajām prasībām rīkoties ar bīstamajiem atkritumiem;
 • Novērtēt un, iespēju robežās, līdz minimumam samazināt uzņēmuma darbības negatīvu ietekmi uz vidi.

Energopārvaldības sistēmu. Šīs sistēmas rezultātā paredzēts samazināt ietekmi uz vidi, kā arī samazināt enerģijas izmaksas, pateicoties sistemātiskai energopārvaldībai. Ieviešot energopārvaldības sistēmu, AS ”Maag Latvija” apņemas iespēju robežās:

 • izvēlēties maksimāli energoefektīvu aprīkojumu;
 • ieviest labākos pieejamos tehniskos paņēmienus;
 • nepārtraukti tiekties uz uzlabojumiem;
 • pieejamos resursus izmantot racionāli un ilgtspējīgi;
 • regulāri pārskatīs jau paveikto un izvirzīs jaunus mērķus energopārvaldības uzlabošanā.

Lai uzlabotu mūsu uzņēmuma strādājošo labklājību darbā, mēs esam ieviesuši Arodveselības un Darba drošības pārvaldības sistēmu. Šīs sistēmas ieviešanas mērķis uzlabot nodarbināto drošību un veselību darbā. AS ”Maag Latvija” apņemas:

 • Uzlabot darbinieku darba apstākļus;
 • Samazināt līdz 0 nelaimes gadījumus skaitu darbā;
 • Samazināt kaitīgo faktoru iedarbību darba vidē;
 • Veicināt darba drošības kultūru uzņēmumā.
 • Darbinieku un darbinieku  pārstāvjus komunikāciju un līdzdalību

Nodrošinām, ka strādājam saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, normatīvajiem aktiem un citām saistošajām prasībām, kas attiecās uz Pārtikas drošības pārvaldības sistēmu, Vides pārvaldības sistēmu, Energopārvaldības sistēmu un Arodveselības un Darba drošības sistēmu, kā arī sadarbojamies ar valsts iestādēm un organizācijām, lai nodrošinātu, ka uzņēmuma darbība atbilst mērķiem sabiedrībā.

Nepārtraukti uzlabojam Pārtikas drošības pārvaldības sistēmu, Vides pārvaldības sistēmu, Energopārvaldības sistēmu un Arodveselības un Darba drošības sistēmu.

Vadība atbalsta un nodrošina Pārtikas drošības un Vides pārvaldības sistēmas efektivitāti un tās atbilstību mūsdienu standartu prasībām.